SPEEDY PIZZA | 0781 - 63283
logo

Peperoni

Pomodoro - Mozzarella - Peperoni

4,50 €